10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย

  • อ่าน (4,262)
  • ByWebmaster
  • 16:09:41 | 3 ต.ค. 2565

10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย

Top 10 Travel Destinations in Kamphaeng Phet, Thailand

             จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่อยู่ช่วงระหว่างภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางตอนบน และในอดีตนั้นยังเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ทั้งเมืองสุโขทัย อยุธยา และล้านนาอีกด้วย จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ที่บอกเล่าเรื่องในอดีตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความร่มรื่นและสวยงามหลายแห่งอีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดกำแพงเพชรมาฝากทุกท่านกันในบทความนี้ 


แผนที่ 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดกำแพงเพชร


1. ศาลหลักเมือง

             ศาลหลักเมือง (City Pillar Shrine) เป็นศาลคู่บ้านคู่เมืองกำแพงเพชรมาอย่างช้านาน ตัวเสาหลักเมืองมีอายุหลายร้อยปี สร้างขึ้นในสมัยที่พระยาลิไทปกครองเมืองกำแพงเพชร และได้รับการบูรณะดูแลมาจนถึงทุกวันนี้ ตัวอาคารศาลเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรมุข ตกแต่งด้วยศิลปะไทยโบราณ ทาสีเดียวกับสีของศิลาแลง มีความงดงามเป็นอย่างมาก ศาลหลักเมืองกำแพงเพชรเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมือง และยังเป็นที่นิยมในการขอพรในเรื่องความมั่นคงและที่อยู่อาศัยอีกด้วย

การเดินทาง : จาก ตัวเมืองกำแพงเพชร ไปยัง ศาลหลักเมือง มีระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 07:00 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 16°29'23.5"N 99°30'58.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ศาลหลักเมือง ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1069


2. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

             อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Historical Park) เป็นเมืองโบราณในลุ่มแม่น้ำปิงที่มีกลุ่มโบราณสถานหลายแห่ง เนื่องจากมีชุมชนเคยตั้งรกรากอยู่มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และในสมัยต่อมายังเป็นเมืองที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองสุโขทัยกับกรุงศรีอยุธยาและล้านนาอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงได้รับอิทธิพลทางสถาปัตกรรมและศิลปกรรมมาจากเมืองทั้งสามแห่งนี้ โบราณสถานที่นี่จึงมีเอกลักษณ์ของช่างฝีมือไทยในยุคแรกๆ ที่หาชมได้ยาก จนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

การเดินทาง : จาก ศาลหลักเมือง ไปยัง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:30 น. – 16:30 น.

พิกัด GPS : 16°30'29.1"N 99°31'05.7"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1070


3. วัดช้างรอบ

             วัดช้างรอบ (Wat Chang Rob) เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเนินเขานอกกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือที่เป็นเขตอรัญญิกอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ และมีเอกลักษณ์โดดเด่นจากรูปปั้นช้างครึ่งท่อนที่ประดับรายล้อมเจดีย์ทรงลังกา นอกจากนี้ยังมีการขุดพบรูปปั้นต่างๆ ที่เป็นศิลปกรรมไทยในยุคแรกๆ รวมทั้งศิลาจารึกโบราณที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาของวัดอีกด้วย 

การเดินทาง : จาก ศาลหลักเมือง ไปยัง วัดช้างรอบ มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:30 น. – 16:30 น.

พิกัด GPS : 17°01'07.9"N 99°40'25.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดช้างรอบ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1066


4. วัดพระนอน

             วัดพระนอน (Wat Phra Non) เป็นโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วัดพระนอนเป็นวัดขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อสมัยสุโขทัยตอนปลาย ชื่อของวัดตั้งตามพระพุทธรูปปางนอนขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัด แต่ปัจจุบันองค์พระพุทธรูปได้ผุพังไปตามกาลเวลา นอกจากนี้สิ่งปลูกสร้างภายในวัดล้วนใช้ศิลาแลงเป็นหลัก ทั้งเสาแปดเหลี่ยมของอุโบสถ และเสาศิลาแลงของวิหารซึ่งมีลักษณะเป็นเสาสี่เหลี่ยมแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

การเดินทาง : จาก ศาลหลักเมือง ไปยัง วัดพระนอน มีระยะทางประมาณ 1.1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:30 น. – 16:30 น.

พิกัด GPS : 16°29'58.2"N 99°30'52.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระนอน ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1067


5. พระอิศวร

             พระอิศวร (Shiva Shrine) เป็นหนึ่งในสามเทพเจ้าสำคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งได้แก่ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม รวมเรียกว่า "พระตรีมูรติ" โดยเมืองกำแพงเพชรก็มีเทวรูปพระอิศวรที่ได้รับการเคารพบูชามาตั้งแต่ในสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นเทวรูปเก่าแก่เนื้อสำริดที่หล่อขึ้นด้วยศิลปะอยุธยาที่รับอิทธิพลมาจากศิลปะเขมรแบบบายน ปัจจุบันเทวรูปองค์นี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร และได้มีการสร้างเทวรูปพระอิศวรองค์จำลองขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่ศาลพระอิศวรในเขตกำแพงเมืองโบราณแทนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

การเดินทาง : จาก ศาลหลักเมือง ไปยัง พระอิศวร มีระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 16°29'12.9"N 99°31'27.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระอิศวร ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1064


6. ริมแม่น้ำปิง

             ริมแม่น้ำปิง (Rim Ping Kamphaeng Phet) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกำแพงเพชร พื้นที่ริมน้ำบริเวณนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสวนสิริจิตอุทยาน ภายในบริเวณมีทางเดินกว้างที่ทอดยาวเลียบแม่น้ำให้เดินเล่น ชมวิวอันสวยงามของแม่น้ำปิง และวิ่งออกกำลังกาย โดยช่วงเทศกาลต่างๆ จะมีการประดับตกแต่งสถานที่ให้เข้ากับเทศกาล ที่นี่จึงเป็นจุดถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของกำแพงเพชรอีกด้วย

การเดินทาง : จาก ศาลหลักเมือง ไปยัง ริมแม่น้ำปิง มีระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 19:00 น.

พิกัด GPS : 16°28'18.7"N 99°31'34.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ริมแม่น้ำปิง ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1065


7. ศาลเจ้าปึงเถ่ากง (เจ้าพ่อเสือ)

             ศาลเจ้าปึงเถ่ากง (ศาลเจ้าพ่อเสือ) (Pueng Thao Kong Shrine (Chao Pho Suea Shrine)) เป็นศาลเจ้าที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมจีนอย่างงดงาม ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์ปึงเถ่ากง-ปึงเถ่าม่า เจ้าพ่อเจ้าแม่กำแพงเพชร องค์เจ้าพ่อเสือ เจ้าแม่ทับทิม และองค์ทวยเทพอีกหลายองค์ นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธามักมาสักการะองค์ทวยเทพต่างๆ และขอพร โดยเชื่อกันว่าจะช่วยบันดาลให้ค้าขายรุ่งเรือง หากปรารถนาสิ่งใดจะสมหวังดั่งใจหมาย

การเดินทาง : จาก ศาลหลักเมือง ไปยัง ศาลเจ้าปึงเถ่ากง (เจ้าพ่อเสือ) มีระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 16°28'09.3"N 99°31'40.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ศาลเจ้าปึงเถ่ากง (เจ้าพ่อเสือ) ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=595


8. ตลาดย้อนยุคนครชุม

             ตลาดย้อนยุคนครชุม (Nakhon Chum Heritage Market) เป็นตลาดท้องถิ่นเก่าแก่ของอำเภอเมืองกำแพงเพชรที่ตั้งอยู่บริเวณสามแยกนครชุม ภายในตลาดจะมีอาหารและสินค้าท้องถิ่นจำหน่าย โดยจะเปิดเป็นถนนคนเดินในช่วงเย็นวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์แรกของเดือน ตลาดแห่งนี้มีเอกลักษณ์จากการอนุรักษ์บรรยากาศท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยการแสดงดนตรีและการแสดงพื้นบ้านที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้ตลาดแห่งนี้มีความคึกคักเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จาก ศาลหลักเมือง ไปยัง ตลาดย้อนยุคนครชุม มีระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 15:00 น. – 19:30 น.

พิกัด GPS : 16°28'59.6"N 99°29'38.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ตลาดย้อนยุคนครชุม ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=592


9. น้ำตกคลองลาน

             น้ำตกคลองลาน (Khlonglan Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติคลองลาน น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลาน เขาคลองขลุง และเขาคลองสวนหมาก น้ำตกคลองลานมีความสูงประมาณ 100 เมตร กว้างประมาณ 40 เมตร มีความสวยงามเป็นอย่างมากเพราะสายน้ำไหลจากผาสูงลงมาเป็นม่านสีขาว บรรยากาศโดยรอบโอบล้อมด้วยผืนป่าสีเขียวขจีอย่างร่มรื่น เหมาะสำหรับมาพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จาก ศาลหลักเมือง ไปยัง น้ำตกคลองลาน มีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:30 น. – 16:30 น.

พิกัด GPS : 16°07'50.1"N 99°16'36.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับน้ำ ตกคลองลาน ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1063


10. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

             อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (Mae Wong National Park) เป็นอุทยานที่ปกคลุมด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนจึงมีหน้าผาสูงที่เป็นจุดชมวิวจากมุมสูงที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากหลายแห่ง ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมีสายหมอกปกคลุมท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย และที่นี่ยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารและน้ำตกอีกหลายสายอีกด้วย อุทยานแห่งชาติแม่วงก์จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ถูกใจนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จาก ศาลหลักเมือง ไปยัง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีระยะทางประมาณ 73.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°02'20.8"N 99°14'00.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1071


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้
: เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                             เว็บไซต์จังหวัดกำแพงเพชร http://www.kamphaenphet.go.th

                             การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org

                             บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.th , http://www.thairoute.com


แอปพลิเคชันแนะนำสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในประเทศไทย

                   - Grab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)


อัตราค่าบริการแท็กซี่ (
TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (
DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

อ่านต่อ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ