องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (3,629)
  • By Webmaster
  • 14:50:31 | 27 เม.ย. 2566

องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

Kamakura Daibutsu (The Great Buddha), Kamakura, Japan 


องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระประดิษฐานอยู่บริเวณลานวัดโคโตะคุอิน

             องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ (Kamakura Daibutsu / The Great Buddha) เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อสำริดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณลานกว้างของวัดโคโตะคุอิน (Kotoku-in Temple) องค์พระใหญ่นี้มีความสำคัญเพราะเป็นองค์พระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุกว่าแปดร้อยปีที่มีความยิ่งใหญ่ สง่างาม และน่าเลื่อมใส และยังเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก โดยนอกจากจะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองคามาคุระแล้วยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่นอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ที่นี่จึงกลายเป็นแลนด์มาร์กที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก 


แผนที่ตั้ง องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ (Kamakura Daibutsu (The Great Buddha) เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติ

             องค์พระใหญ่แห่งคามามุระถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1252 ด้วยความศรัทธาของนักบวชนามว่าโจโกะ (Joko) ที่เป็นผู้รวมรวมเงินบริจาคจากชาวญี่ปุ่นในสมัยนั้น โดยองค์พระพุทธรูปจำลองมาจากพระอมิตาภพุทธะ (Amitabha Buddha) หรือในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าพระอมิดะเนียวไร (Amida Nyorai) ซึ่งเป็นพระธยานิพุทธะที่ประทับในแดนสุขาวดี (Pure Land) โดยเมื่อแรกสร้างนั้นองค์พระได้รับการปิดทองและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารขนาดใหญ่ของวัดโคโตะคุอิน แต่ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และสึนามิขึ้นในปี ค.ศ. 1498 ทำให้วิหารถล่มแต่องค์พระใหญ่กลับได้รับความเสียหายแค่เพียงบริเวณฐานเล็กน้อยเท่านั้น ด้วยเหตุนี้องค์พระใหญ่จึงประดิษฐานอยู่บริเวณกลางแจ้งนับแต่นั้นมา

             เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงสมัยเอโดะ ในช่วงปีค.ศ. 1603-1867 สองนักบวชนิกายโจโดะ (Jodo Sect priests Yuten) นามว่า ยูเทน (Yuten) และโยโกะกุ (Yokoku) ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรองค์พระใหญ่และวัดโคโตะคุอินขึ้นอีกครั้ง โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจากพ่อค้าในย่านอาซากุสะ (Asakusa) นามว่า โนจิมะ ชินซาเอมอน (Nojima Shinzaemon) หลังจากการบูรณะซ่อมแซมองค์พระและวัดเสร็จสมบูรณ์ สถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะและขอพรกันนับแต่นั้นมา ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ของประเทศไทยก็ยังเคยเสด็จมาเยือนองค์พระใหญ่แห่งคามาคุระนี้ด้วยเช่นกัน โดยในหลวงรัชกาลที่ 6 เคยเสด็จมาในปี ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) และในหลวงรัชกาลที่ 7 เคยเสด็จมาในปี ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474) และทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นสนไว้เป็นที่ระลึก แต่ต่อมาต้นสนที่รัชกาลที่ 6 ทรงปลูกไว้นั้นไม่สามารถยืนต้นต่อไปได้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงได้โปรดเกล้าให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นผู้ปลูกต้นสนต้นใหม่ขึ้นเพื่อทดแทนต้นเดิมของรัชกาลที่ 6 ในวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)

             ปัจจุบันองค์พระใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในเมืองคามาคุระ โดยองค์พระใหญ่นี้มีความสูงประมาณ 13.35 เมตรรวมฐาน และมีน้ำหนักประมาณ 121 ตัน โดยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่นรองจากองค์พระที่วัดโทดาอิจิ (Todaiji Temple) ในเมืองนาระ (Nara)


ประตูนิโอะมง (Nio-mon Gate) ทางเข้าวัดโคโตะคุอิน

 
องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระที่มีความน่าเลื่อมใส (รูปซ้าย), นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมด้านในองค์พระใหญ่ได้ (รูปขวา)


ผนังด้านในขององค์พระใหญ่จะมีร่องรอยของการหล่อพระที่มีความซับซ้อน


ป้ายอธิบายวิธีการสร้างพระพุทธรูปในอดีต


ต้นสนที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย


ป้ายของต้นสนมีใจความว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้โปรดเกล้าให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นผู้ปลูกต้นสนต้นใหม่ขึ้นเพื่อทดแทนต้นเดิมของรัชกาลที่ 6 ในวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2010


หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองคามาคุระ


การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport) ไปยังสถานีรถไฟคามาคุระ (Kamakura Station)

             - รถยนต์ (Car) จาก Narita International Airport ไปยัง Kamakura Station โดยใช้ทางด่วนมีระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที

             - รถไฟ (Train) จาก Narita International Airport เดินมาขึ้นรถไฟที่ Narita Airport Terminal 1 Station ให้เลือกสายรถไฟด่วนที่ตรงไปยังเมืองคามาคุระโดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานีเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา จากนั้นลงที่ Kamakura Station ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

             หมายเหตุ สามารถตรวจสอบข้อมูลสายรถไฟ ตารางเวลา และราคาค่าโดยสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Japan Transit Planner: https://world.jorudan.co.jp/mln/en/?sub_lang=nosub


การเดินทางจากสถานีรถไฟคามาคุระ (Kamakura Station) ไปยัง องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ (Kamakura Daibutsu (The Great Buddha)

             - รถยนต์ (Car) จาก Kamakura Station ไปยัง Kamakura Daibutsu (The Great Buddha) มีระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 นาที

             - รถประจำทาง (Bus) จาก Kamakura Station ขึ้นรถประจำทางสาย 6 หรือ สาย F11 ไปลงป้าย Daibutsu Buddha และเดินต่อไปยัง Kamakura Daibutsu (The Great Buddha) มีระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 นาที

             - รถไฟ (Train) จาก Kamakura Station ขึ้นรถไฟสาย Enoden Line ลงที่ Hase Station และเดินต่อไปยัง Kamakura Daibutsu (The Great Buddha) ใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 นาที

             - เดิน (Footpath) จาก Kamakura Station ไปยัง Kamakura Daibutsu (The Great Buddha) มีระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 21 นาที


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน เปิดทำการเวลา 8:00 น. - 17:30 น.

             เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม เปิดทำการเวลา 8:00 น. - 17:00 น.


ป้ายแผนผังเมืองคามาคุระที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัด


อัตราค่าเข้าชม

             ผู้ใหญ่ ราคา 300 เยน

             เด็กอายุ 6-12 ปี ราคา 200 เยน

             เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เข้าชมฟรี

             ค่าเข้าชมด้านในองค์พระใหญ่ ราคา 20 เยน


หน้าตาของตั๋วเข้าชมองค์พระใหญ่สำหรับผู้ใหญ่


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี


พระพุทธรูปอื่นๆ ที่อยู่บริเวณด้านในวัด


             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว Kamakura Daibutsu (The Great Buddha) สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

                         (Kamakura Daibutsu (The Great Buddha), Kamakura, Japan)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ ราคา 300 เยน / เด็กอายุ 6-12 ปี ราคา 200 เยน

                                                 เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เข้าชมฟรี / ค่าเข้าชมด้านในองค์พระใหญ่ ราคา 20 เยน

                         เวลาเปิด-ปิด : เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน เปิดทำการเวลา 8:00 น. - 17:30 น.

                                              เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม เปิดทำการเวลา 8:00 น. - 17:00 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

                         โทรศัพท์ : (+81) 467-22-0703

                         เว็บไซต์ : https://www.kotoku-in.jp/en/  

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/en/jp/kamakura-shi/218558/current-weather/218558

                                           เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งเมืองคามาคุระ http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/visitkamakura/en/

                                           เว็บไซต์รถไฟท้องถิ่น Enoden https://www.enoden.co.jp/en/train/

                                           เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ